K.I.F.’s Idrætsvenner
blev stiftet
den 22/9-1975 
 
 
 
 
Formål:
"Sammenslutning af idrætsinteresserede,
som ved medlemskab søger at støtte Kværkeby Idrætsforening,
både idrætslig og økonomisk,
og der tænkes i første række på ungdomsafdelingen.
LÆS: samle penge gennem forskellige arrangementer/aktiviteter
med henblik på at støtte ungdomsafdelingen
f.eks. i form af tilskud til udenlandsrejser, bustransport o.lign."
 
Vedtægter:

§1.
Foreningens navn er ”K.I.F.’s Idrætsvenner.
________________________________________

§2.
Foreningen er en sammenslutning af idrætsinteresserede, som ved medlemskab søger at støtte Kværkeby Idrætsforening, både idrætslig og økonomisk, og der tænkes i første række på ungdomsafdelingen.
________________________________________

§3.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen hvert år.
________________________________________

§4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 eller 9 medlemmer. Formand og kasserer vælges af bestyrelsen efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges på foreningens ordinære generalforsamling, der holdes omkring 1. april.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen således at 4 og 5 medlemmer afgår efter tur. Der vælges på lige år 4 og på ulige år 5. Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, og disse vælges for 1 år ad gangen. Medlemmer af K.I.F.’s bestyrelse og ægtefæller af K.I.F.’s Idrætsvenners bestyrelse kan ikke vælges til bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter – dog til revisorer.
________________________________________

§5
Indkaldelse til generalforsamlingen foregår med 8 dages varsel ved bekendtgørelse i den lokale presse.
________________________________________

§6
Generalforsamlingen afholdes efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassereren aflægger regnskab.
Indkomne forslag.

Valg af:
1. Bestyrelse.
2. Suppleanter.
3. Revisor.
4. Revisorsuppleant.
Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
________________________________________
§7
For at være stemmeberettiget på Generalforsamlingen må al forfalden kontingent være betalt.
________________________________________

§8
Anvendelse af foreningens midler, der dels indkommer ved kontingentbetalinger, dels ved indtægtsgivende arrangementer, bestemmes af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen
________________________________________

§9
Bestyrelsen kan indvarsle ekstraordinær generalforsamling og skal indvarsles, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling.
________________________________________

§10
Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer. Ethvert medlem, der direkte eller indirekte på en alvorlig måde skader foreningen ved upassende optræden eller handling, kan af bestyrelsen under ansvar overfor generalforsamlingen ekskluderes af foreningen.
________________________________________

§11
Vedtagelsen af forslag til opløsning af foreningen skal ske på generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er til stede samt mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
________________________________________

§12
I tilfælde af foreningens ophør overdrages dens midler til Kværkeby Idrætsforening. Denne paragraf kan ikke senere ændres eller ophæves.

________________________________________
§13
Foreningen kan dog, med generalforsamlingens accept, vedtage at lade foreningens aktiviteter hvile i en ubestemt årrække med en bestyrelse på 3 personer. I den hvilende periode skal føres regnskab over evt. udgifter og indtægter, af en på tidspunktet valgt person som regnskabsfører. Årsregnskaber skal godkendes af den siddende formand samt kasseren i Kværkeby Idrætsforening og må kun indeholde posteringer, der er nødvendige i hviletidsperioden. I hviletidsperioden bortfalder §3, 4, 5, 7 og 8. Foreningen kan til enhver tid aktiveres ved dannelse af ny bestyrelse via indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, eller ophør som nævnt i § 12.
________________________________________

Vedtægterne er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling og gældende fra 19 jan 2010
kifs-venner.dk